Styret i Romerike barnehager SA

Styrets sammensetning:

Styret i Romerike Barnehager Sa består av 2 foreldrerepresentanter og 1 personalrepresentant . I tillegg er det samme antall vararepresentanter til styret fra hver barnehage. Foreldrerepresentantene velges for 2 år av Generalforsamlingen som avholdes normalt i april hvert år. Personalrepresentantene velges for 2 år av personalet selv.

Styret i 2016/2017

For inneværende periode består styret av følgende personer:


Tor Cristian Anderssen  Leder  ( foreldre Solhaug)

Ida Bergum Martinsen  nestleder  (foreldre Solhaug)

Ole Morten Huser - styremedlem ( foreldre - Varden)

Ole Jørgen Stokkebek - styremedlem ( foredre - Varden )

Jørn André  Berg -- styremedlem ( ansatt Solhaug)


Varamedlemmer:
Murad Isqair- ( forelder- Solhaug)
Eva Eidsaa Edland- ( forelder- Varden )
Gro Borgsjø ( ansatt - Vatden)

Styrets arbeidsoppgaver:

Romerike Barnehagers formålsparagraf er at vi skal ”Være de mest attraktive barnehagene i vårt nærområde – både for foreldre og ansatte”.

Styrets overordnede oppgave er å jobbe mot dette målet, og samtidig gi daglig leder og de ansatte tilgang på virkemidler for å nå dette målet. Styret anser dette som veldig viktig i de neste årene, da barnehagereformen vil medføre konkurranse om barn og foreldre.

Styret er aktivt med i utviklingen av barnehagene og fastsetter rammene for virksomheten.

· Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.

· Styret har ansvaret for barnehagens strategi og økonomi.

· Styret har sammen med daglig leder ansvaret for å utarbeide og fastsette budsjettet.

· Styret har ansvaret for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.