Aldersinndelte grupper

Vårt mål er at alle barna skal få tilrettelagte aktiviteter og tema etter alder og modning. Temaarbeidet vil forgå i grupper der barna er sammen med jevnaldrene i sine grupper 2 ganger pr uke fra kl 10-14. Gruppene vil få hvert sitt tema. Dette temaet vil gå som en rød tråd gjennom hele året tilpasset barnas forutseninger ut fra alder og modning. Inndeling i grupper vil gjøre det mer hensiktsmessig å finne aktiviteter/leker som er tilpasset barnets alder.

Gruppeinndelinger og tema

1-2 år rød gruppe. Tema: Meg selv og familien min

 

Barn er i tidlig småbarnsalder fokusert på seg selv og sin familie.. Målet er at barna skal utvikle og styrke egen identitet og tilhørighet, de skal lære å utvikle selvstendighet og kreativitet. De skal oppleve trygghet på egen identitet gjennom omsorg, lek og læring. Vi vil også vektlegge at de skal lære å utvikle toleranse for ulikheter oss mennesker imellom. De skal lære å samarbeide og å vise omsorg for hverandre.

Den vesentligste læringen forgår gjennom hverdagsaktiviteter, men vi vil også jobbe med tema gjennom ulike aktiviteter i forming, turer, bøker og spill.

Utviklingen og styrking av egenidentitet er en av basiskompetansene som også blir vektlagt i rammeplan for barnehager.

 

 

2-3 år grønn gruppe. Tema: Natur, bevegelse og helse

 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.

Vi ønsker at barna skal få opplevelser innen friluftsliv til de forskjellige årstidene. Vi ønsker i tråd med rammeplan at barna skal få oppleve glede og undring av å ferdes i naturen og få kjennskap til samspillet som naturen byr på.  Naturen byr på individuelle utfordringer innen fysisk aktivitet som gjør at barna kan få en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring i forskjellige aktiviteter.

Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barna seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.

Godt kosthold og god variasjon mellom aktivitet og hvile har betydning for å utvikle en sunn kropp. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir her mange muligheter. Vi ønsker at barna skal få mulighet til å tilegne seg gode vaner innen kosthold og fysisk aktivitet.

 

 

4 år blå gruppe: Nordisk barnelitteratur

 

Bakgrunnen for valg av tema er at vi ønsker i tråd med rammeplan at barna skal få kjennskap og tilhørighet til litteratur, kultur og forteller tradisjon.

Nordisk barnelitteratur er ofte enkel og lett gjenkjennelige fortellinger, vers, rim og regler som er enkle å huske og fenger, fordi de ofte bygger på gjentakelser. Nordisk barnelitteratur har sitt opphav fra nordiske tradisjoner og eventyr. Gjennom formidling av litteratur stimuleres bl.a. barnas fortellerglede ,språk, fantasi, kreativitet og humor.

Barna får trening i å lytte, gjenfortelle og finne sammenhenger i historier. Høylesing og fortellinger er med på å skape et miljø hvor barna og voksne sammen kan oppleve spenning og glede, fremme språkutvikling og kommunikasjon.

 

 

5 år-Førskolegruppe, gul gruppe

Tema:Nærmiljø og skoleforberedelser

 

 

Målet for førskolen er å forberede barna til skolestart gjennom selvstendighets trening i form av lek og oppgaver. Førskolebarna får også litt større/mer ansvar enn de yngre barna.  De får bl.a. gå ut først uten voksen og de kan få være inne alene mens personalet er ute. Det blir også lagt vekt på at de skal bli trygge i nærmiljøet, og kjent med skoleveien. Herunder kommer også besøk på skole og sfo.

Det skal være MORO og STAS å være førskolebarn. Barna har mange ulike interesser, så vi kommer til å variere mellom forskjellige aktiviteter som forming, lek/bevegelse, skriveforberedende oppgaver og lek med tall og ikt.

Førskolebarna får delta i planlegging av aktiviteter og evaluering av disse.

Det er også tradisjon å avslutte gul gruppe med en overnatting i barnehagen. Her er barna aktivt med på planlegging av aktiviteter og måltider.

Barnehagene arrangerer avslutning for førskolebarna i samarbeid med SAU.